فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

 

 

 

«31»

مسلمانون من از راور1 ميآيم                         گهي با راه گهي تاور2 ميآيم

اگر مردم نمي‌دونين3 بدونين                       چو بلبل من به‌سيل4 گل ميآيم


«32»

سفيدي كه لب كاروانسرايه                          سفيدي چادر بي بي نسايه

لطنز5 راور و سيب بزنجون                         به‌بين بي بي نسا داد خدايه


«33»

مروُ دنبال آهوي رميده                             مرو دنبال كوك دوم6 ديده

برو يك بلبل شوخي به دست آر                    كه هرگز دوم صيادي نديده


«34»

ازون7 بالا ميايه جامه زردُم                      نميزاري8 بخوابُم روي دردم

تو كه باغ گلي از خود نداري                     تماشائي نداره باغ مردم


«35»

زن بيوه اگر قومه اگر خويش                      مثال مار و عقرب مي‌زنه نيش

اگر خرجش كني مرغ و مسمّا                       همش ياد مي‌كنه از شوهر پيش


«36»

دو ول9 دارم يكي ماه و يكي روز               يكي ليلي يكي مجنون دل سوز

يكي بر شاخه گل جا گرفته                         يكي مي‌خونه10 معراج شب و روز


«37»

دو چشمونم11 به درد اومد به يكبار             ز بس‌كه گريه كردم از غم يار

بيار دَسمال كه تا چشمم ببندم                      كه شايد به شود از بوي دسمال


«38»

دو چشمون ولم12 امشو خرابه                      گل نيلوفر و ختمي به‌آبه

بيارين13 ني‌شكر با مغز بادوم                     خوراك دلبرم امشو گلابه


«39»

در خونه ولم رو ور ننيزه14                          دو چشمون ول من سورمه ريزه

همه مي‌گن15 برو ترك ولت كن                   چطور تركش كنم كه ول عزيزه


«40»

بيا دلبر برايم دلبري كن                             چكُش وردا16 برايم زرگري كن

چكُش وردا برو در شهر شيراز                      خودت انگشتري ما را نگين كن


1 قصبه اي است در 13 فرسنگي جنوب شرقي شهر كرمان

2 ميان‌بر كمربر

3 نمي‌دانيد بدانيد

4 به تماشاي

5 گلابي

6 كبك دام ديده

7 از آن

8 نمي‌گذاري بخوابم

9 دو يار

10 مي‌خواند

11 دو چشمان

12 يارم

13 بياريد

14 ننيز بر وزن كنيز قريه اي است در حوالي قريه عسكگر در بكوك بافت و بزنجان كرمان

15 همه مي‌گويند

16 بردار


 


<<ده ترانه قبلي  | ده ترانه بعدي>>

بازگشت

بازگشت به هفتصدترانه روستايي

 


کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: