فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

«11»

بلنــدبــالا به بـالات آمـدُم مـــن                        بـراي خال لـب‌هـات آمـدُم من

شنيدم خال لب‌هات مي‌فروشي                       خريـدارم به سـودات آمدُم من


«12»

هرونكه عاشقه مثل شما، ني                         كه چو ور1 آدم عاشق روا ني

بريدي تركه2 و خرمن نمودي                     گناه چش3 كرده و تخصير4 پا ني


«13»

سـيـاچشــمي كه گنــدم پاك مي‌كـرد                    مرا مي‌ديد گريبون5 چـاك مي‌كرد

عرق از پشت چشـماش برمه برمه6                  خودِ 7 دسـمال دلـبــر پاك مي‌كرد


«14»

بيــا در بُـون8 بيا در گوشــه‌ي بُــون                   بيا با هم ببنـديـم عهد و پيـمـون7

كــلامُ الله بـيــار تـا هـم قَـسَـم شيـم8                   مـبـادا جاهـلـيم گرديـم پـشيـمون9


«15»

لـب آب روُون9 و سـايـــه‌ي بـيـــد                    چـشُم بر چشم يار افتيد10 و خنديد

دعـا از مـن به دلـبر مي‌رسونيـن11                  ولـي كه از ولـي رنـجـيــد، رنـجـيـد


«16»

لــب بُون اوُمــدي رُخ تـازه كـردي                    قـــدت را بــا قــدم انــدازه كـــردي

تـو كـه پـوشيــده‌اي رخـت عروسي                  مَكـش سـورمه كه زخمم تازه كردي


«17»

ســر آب روونــت ديــــدم اي ول12                  به اسـبــاب تـمـومــت13 ديدم اي ول

سـخــن دونــم مـجــال گـفـتـنـم نيست                عـجــب شـيـــريـن زبونت ديدم اي ول


«18»

خوشا دوش و خوشا دوش و خوشا دوش           خودِ دلـبـر نـشـســتم گـوش در گـوش14

خــودِ دلــبــر جـنــــاغ اشـكـســتـــه بـيـــدُم           مــرا يــــاد و تـــرا بـــادا فــرامــوش


«19»

جت15 و جــت زاده و جــت مـهـــربـونـن           جـتـــا از كـودكـــي آروم15 جـــونـن

دل و ديـنــــم را بــرده كـودكـــي جـــــت              جـتــا جــون دل و شيـريـن زبـونــن16


«20»

سـرت نـازم كه سـرسـر مي‌كـنـي ول                 مـثـــال بــرّه غـرغــر مـي‌كـــنـي ول

مـثــال بــرّه‌ي تــازه رگـــــائــــي17                   هــمــيـــشــه يـاد مــــادر مي‌كـنــي ول


چو ور= چوب بر

تركه= چوب نازك و تر را تركه گويند.

گناه چش= گناه چشم

تخصير=تقصير

گريبون= گريبان

برمه برمه= قطره قطره

خودِ = با

بون= بام

پيمون= پيمان

شيم= شويم

پشيمون= پشيمان

روون= روان

افتيد= افتاد

مي‌رسونين= مي‌رسانيد

اي ول= اي يار

تمومت= تمامت

گوش در گوش = زانو هم زانو

جت= ايل كوچكي است در نزديكي بندرعباس

مهربونن= مهربانند

آروم جونن = آرام جانند

زبونن= زبانند

سرسر= سر سر كردن مراد بي تابي كردن است

تازه رگائي = بره كه تازه از شير مي‌گيرند.


<<ده ترانه قبلي  | ده ترانه بعدي>>

بازگشت

بازگشت به هفتصدترانه روستايي


کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: