فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

«1»

عزيـزُم مي‌دويـد مـن مي‌دويـدُم                      عزيزُم مي‌نشست من مي‌رسيدُم

دوتا خـال سيـاه كنـج لبـش بيـد1                      اگر او مي‌فروخـت مـن مي‌خـريـدُم


«2»

شُـو ِ مـهتـو بيـايُم پـشـتِ بـونت2                      بـگـيــرُم پـايـه‌ي تـخــت ِ  روونــت 3

اگـر صــد شيـر بـاشِه پـاسبونت 4                     بـه دنـدون بركـنُـم خـال از لبـونـت5


«3»

بَـر اونـم تـا دم بـنــدِ بـهونـــت 6                       اگـر صــد شيـر بـاشِه پـاسبونت

اگر صد شیر و صد شمشیر باره                       بـه دنـدون بركـنُـم خـال از لبـونـت


«4»

بهار اومـد کـه مــن شیــدا بگـردُم                     چـو طـوطـی ور لـبِ 7 دریــا بـگـردُم

پـلنـگ در کـوه و آهــو در بـیـابــون                     هـمــه خـفتـنـد و من تـنها بگردُم


«5»

در ِ قلـعـه که بـار انـداخــت زیـبــا8                     گلیـم هشت و چـار انـداخـت زیبــا

بـه قـربـون دو انـگشــت بـلـورش                       چـه تـازی9 ور شـکـار انـداخـت زیبـا


«6»

كسي كه با كسي دل داد و دل بست              به آسـوني نمي‌تونه كِشه دسـت

اگـــر آمــد شـدن را ره بـبـنـــدند                      هـمـون راه محبـت كي توان بست


«7»

بـهـار اومـد و گلــها چـيـــدني شد                   لبــون دخـتـــرون10 بــوسـيـدني شد

لـبــون دختـرون هل هست و ميخك                  به ســوغــات بـزرگــون11 بـردني شد


«8»

خــودم سبـز و دلم سبز و ولم12 سبز                 فـتـادیم هـرسـه تامون سبز در سبز

فـلـک پـیـراهــنی ور مـن بُـریــده                    گـریـبــونــش13 سـفــید و دومنش سبز


«9»

خـودم سـبــزم كه يارم سبـزپـوشه                 خــودُم گـل هـستـم و ول گـل‌فروشـه

دو چـشمـش سـنگ و ابرويـش ترازو               بـه‌نـرخ زعـفـــرون گُـل مـي‌فـروشــه


«10»

شـتـر از بــار می‌نـالـد مـــن از دل                   بـنـالیــم هـردومـان مـنــزل بـه مـنزل

شـتـر نـالـه کـه مـن بـارم گـرونـه                    مـنـم نـالُــم کـه دور افــتـــادم از ول
 


 1. بید = بود
 2. بومت = بامت
 3. روونت = روانت   
 4. پاسبونت = پاسبانت   
 5. لبونت = لبانت
 6. بهون: چادر سیاه  
 7. ور لب = بر لب
 8. زیبا نام معشوق است
 9. گلیمی که هشت ذرع طول و چهار ذرع عرض و نقشه آن تازی و شکار است به‌کار گذارده و میبافند
 10. دخترون = دختران
 11. بزرگون = بزرگان
 12. ول = یار
 13. گریبون = گریبان

<<ده ترانه قبلي  | ده ترانه بعدي>>

بازگشت

بازگشت به هفتصدترانه روستايينظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: