اکوفمنیسم از منظر اکوسمیوتیک

سخنران: فرزانه دوستی ارائه شده در سیزدهمین هم اندیشی حلقه شناسی نشانه شناسی محیط زیست, 1396 در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. چکیده در میان نحله‌های فکری متفاوتی که اواخر قرن بیستم تخریب طبیعت و محیط‌زیست را مسأله‌ی خود دانسته‌اند، اکوفمینیسم جایگاه ممتاز و متمایزی دارد. با طرح ایده‌ی اکوفمینیسم توسط ادامه مطلب…