• :  حکایت بانوی آزرده (گزینه آثار)
 •   جاناتان سوئیفت  
 •   فرزانه دوستی
 • :  بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
 • 1397
 • :  جیبی
 • :  ۹۲
 • :  طنز انگلیسی قرن هیجدهم

فهرست مطالب

 • تأملی بر چوب جارو (1711)
 • توصیف رگبار شهری (1710)
 • چشم اندازی کوتاه به ملک ایرلند (1728)
 • پیشنهاد متواضعانه (1729)
 • حکایت بانوی آزرده
 • یادداشت‌ها

لینک‌های مرتبط: