ادبیات داستانی (ترجمه):

83813
wildnights
cheever2
cov3
@FarzanehDoosti--Ferya

نقد و نظریه (ترجمه):

81fd0b82-e647-4141-8dbb-aae631b5760d
@FarzanehDoosti--Theatricality

پژوهش (تألیف):

@FarzanehDoosti--ImageText Semiotics

آموزش:

0714235609-books

ویرایش:

0215233709-books

شعر (ترجمه):

cov1

مشارکت در مجموعه‌ها

bookoftehran
0315201848-books