فضاهای موزه‌ای، سوژه‌ی دیاسپوریک و دگرجاهای مهاجرت

فضاهای موزه‌ای، سوژه‌ی مشتّت و دگرجاهای مهاجرت: خوانشی بر ادبیات داستانی دیاسپورا در تطبیق با الگوی نشانه‌شناختی لاندوسکی همایش بین‌المللی «نشانه‌شناسی، مسائل و کنش‌های اجتماعی»، اسفندماه 1397، برگزارشده در پژوهشگاه اعلوم انسانی چکیده قرن بیست‌ویکم به تعبیری دوره رونق ادبیات مهاجرت (دیاسپورا) است، آثاری که صداهای دیگری فرهنگی را در فضای ادامه مطلب…

اکوفمنیسم از منظر اکوسمیوتیک

سخنران: فرزانه دوستی ارائه شده در سیزدهمین هم اندیشی حلقه شناسی نشانه شناسی محیط زیست, 1396 در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. چکیده در میان نحله‌های فکری متفاوتی که اواخر قرن بیستم تخریب طبیعت و محیط‌زیست را مسأله‌ی خود دانسته‌اند، اکوفمینیسم جایگاه ممتاز و متمایزی دارد. با طرح ایده‌ی اکوفمینیسم توسط ادامه مطلب…